Vanuit de overheid wordt er gewezen op het belang om in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs gericht te sturen op ontwikkelingsstimulering (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De accenten liggen op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling: de basis van het functioneren gedurende de schoolloopbaan. Geschoolde medewerkers werken, samen met de gemeente Vlaardingen, aan een goed aanbod.

De hele dagopvang en peuterspeelzalen werken met Uk en Puk. Dit is de voorloper van Schatkist, het programma dat gebruikt wordt in de groepen 1 en 2. Hierdoor is er een doorgaande lijn op het gebied van opbrengstgericht werken.

Een gezamenlijk woordenschatprogramma voor de peuterspeelzalen, dagopvang en de groepen 1 en 2 is het programma ” Het Ei van Columbus” (LOGO 3000). Door dit programma krijgen de kinderen 3000 woorden aangeboden.

In de peuter- en kleutergroepen wordt op een speelse manier geleerd, werkend vanuit hoeken (bv. themahoek, huishoek, bouwhoek, lees/schrijfhoek, zand/watertafel), werktafels en kringen.

Voor het succes van dit VVE programma hebben ouders een belangrijke rol.

 

Tijden van de dagopvang:

7.30-18.00 uur