Wij zijn een integraal kindcentrum: opvang en onderwijs onder één dak.

 

 

Peuterspeelzaal

Openingstijden: 8:30 – 12:30 uur         > Zie verder praktische info.

Vanuit de overheid wordt er gewezen op het belang om in peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs gericht te sturen op ontwikkelingsstimulering (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Onze kwaliteiten:

  • De accenten liggen op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling: de basis van het functioneren gedurende de schoolloopbaan.
  • Geschoolde medewerkers werken, samen met de gemeente Vlaardingen, aan een goed aanbod.
  • Nauwe samenwerking met ouders:

Ons programma vormt een goede voorbereiding op het kleuteronderwijs. Zo maken we gebruik van Peuterplein, de voorloper van Kleuterplein en een gezamenlijk woordenschat programma Het Ei van Columbus (LOGO 3000). Met dit programma krijgen de kinderen 3000 woorden aangeboden. Al pratend en spelend in hoeken zoals de huishoek, bouwhoek, leeshoek en zandtafel dagen wij kinderen voortdurend uit.

Voor het succes van dit VVE programma hebben ouders een belangrijke rol.

  • Bij binnenkomst in de groepen kunt u met uw kind een spelletje, boekje, puzzel, werkje doen. Samen spelen, samen doen is belangrijk!
  • In de ouderkamer worden workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd waar uw aanwezigheid gewenst is.
  • Ouders van peuters die een VVE indicatie hebben gekregen vanuit het consultatiebureau (en via de bekostiging vanuit de gemeente 4 dagdelen gebruik mogen maken van de peuterspeelzaal óf gebruik maken van subsidie voor de dagopvang) worden verwacht op de bijeenkomsten verzorgd vanuit Stichting AanZet.

Voor en/of naschoolse opvang

Voorschoolse opvang 7:30 – 8:45 uur
Naschoolse opvang: 15:00 – 18:30 uur (woensdag vanaf 12:15 uur)

Schoolgaande kinderen kunnen voor schooltijd en/of na schooltijd opgevangen worden in ons kindcentrum. De opvangmedewerker en de groepsleerkracht zorgen steeds voor een soepele en vertrouwde overgang.

 

Tussenschoolse opvang (overblijf)

 

In het onderwijs blijven de kinderen over. Wij hanteren een continurooster. De ouders zorgen voor schoollunches. De medewerkers zorgen voor de begeleiding. Het overblijven is gratis! De pauzes vinden, afwisselend, plaats tussen 12.00-13.00 uur (30 minuten per groep).