Een goed contact met ouders is een voorwaarde voor succes. We willen dat u zich welkom en gehoord voelt.

Hoe doen we dat?

  • door één op één contact tussen ouder en medewerker, op verzoek van ouder of medewerker
  • door het houden van luistergesprekken, observatiegesprekken en rapportgesprekken
  • via de app en de website
  • door het houden van ouderpanels
  • door de inzet van de ouderkamer
  • door het hebben van oudercommissie, ouderraad en medezeggenschapsraad

Oudercommissie

De opvang heeft een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit de kinderopvang. Zij hebben adviesrecht over bv. kwaliteit, openingstijden en prijzen. In de centrale oudercommissie van ons bestuur zit een afvaardiging vanuit ons kindcentrum.

Ouderraad

In de ouderraad (OR) zitten ouders van kinderen van het onderwijs. Zij bespreken allerlei praktische zaken (de organisatie van een feest, een uitstapje, de schoolreis of een sportactiviteit). De OR is verantwoordelijk voor het ouderfonds. In het fonds zit het geld dat ouders elk jaar aan het onderwijs betalen. Begin van het schooljaar komt de ouderraad met een voorstel voor de hoogte en de invulling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en leerkrachten van het onderwijs. De MR houdt zich vooral bezig met algemene zaken. Het gaat bijvoorbeeld over het gebouw, de financiën en het personeel.

Ons bestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, hierin zit afvaardiging vanuit ons kindcentrum.