De groepen 1 en 2 van het basisonderwijs sturen gericht op ontwikkelingsstimulering (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De accenten liggen op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling: de basis van het functioneren gedurende de schoolloopbaan. Geschoolde medewerkers werken, samen met de gemeente Vlaardingen, aan een goed aanbod.
Schatkist is het programma dat gebruikt wordt in de groepen 1 en 2.
Dat wordt aangevuld met ” Het Ei van Columbus” (LOGO 3000). Door dit programma krijgen de kinderen 3000 woorden aangeboden.
In de peuter- en kleutergroepen wordt op een speelse manier geleerd, werkend vanuit hoeken (bv. themahoek, huishoek, bouwhoek, lees/schrijfhoek, zand/watertafel), werktafels en kringen.

Vanaf groep 3 werken we op een andere manier. Het directe instructiemodel speelt daar een belangrijke rol. In het directie instructiemodel wordt gewerkt van vanuit doel, voorkennis, 3 laagse instructie, zelfstandig werken en evaluatie/feedback. Hierdoor krijgen kinderen instructie en verwerkingsmogelijkheden op hun eigen niveau. Alle methoden die we gebruiken zijn hierop gericht.

Lezen in groep 3 wordt Veilig leren lezen gebruikt. In de groepen 4 t/m 8 Estafette.

Taal, spelling en woordenschat Vanaf de tweede helft van groep 3 t/m groep 6 starten we dit jaar met de methode STAAL. De groepen 7 en 8 werken met Zin in taal en Zin in spelling.

Begrijpend lezen Vanaf de tweede helft van groep 3 t/m groep 8 werken we met Nieuwsbegrip, de methode werkt met actuele teksten en opdrachten.

Rekenen De groepen 3 t/m 8 werken met Wereld in Getallen 4. Bij de kleuters werken ze met de voorloper hiervan.

Schrijven Voor het schrijven van de getallen en het schrift gebruiken we in alle groepen Schrijven leer je zo. Dit is blokschrift.

Wereldoriëntatie Alle groepen werken met thema’s, vanaf groep 5 wordt Topondernemers op thema’s aangeboden. Hierbij werken de kinderen vanuit leer- en onderzoeksvragen.

Engels In de groepen 1 t/m groep 4 wordt er spelenderwijs met Engels omgegaan. Vanaf groep 5 werken we met de methode Stepping Stones.

Gymnastiek en bewegen De peuters en kleuters spelen dagelijks op het plein en/of in het speellokaal. Hier wordt gebruik gemaakt van de map “Bewegen in het speellokaal”. Vanaf groep 3 is er 2x per week gymnastiek in de sporthal. Groep 5 heeft 1x gymnastiek en 1x zwemmen.

Muziek De methode “Moet je doen” wordt hierbij gebruikt.

Handvaardigheid/techniek We hebben een kunstleerkracht die in de groep 1 t/m groep 8 lessen en begeleiding verzorgt op het gebied van tekenen en handvaardigheid. Techniek wordt meegenomen in de thema’s van TopOndernemers.