De groepen 1 en 2 van het basisonderwijs sturen gericht op ontwikkelingsstimulering (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De accenten liggen op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling: de basis van het functioneren gedurende de schoolloopbaan. Geschoolde medewerkers werken, samen met de gemeente Vlaardingen, aan een goed aanbod.

In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het kleuterprogramma Kleuterplein. Dit borduurt voort op Peuterplein dat in onze Peuterspeelzaal wordt gebruikt. Kleuterplein wordt aangevuld met Het Ei van Columbus (LOGO 3000). Door dit programma krijgen de kinderen 3000 woorden aangeboden. In de peuter- en kleutergroepen wordt op een speelse manier geleerd, werkend vanuit hoeken (bv. themahoek, huishoek, bouwhoek, lees/schrijfhoek, zand/watertafel), werktafels en kringen.

In de groepen 3 t/m 8 werken we op een andere manier. Het directe instructiemodel speelt daar een belangrijke rol. In het directie instructiemodel wordt gewerkt van vanuit doel, voorkennis, 3-laagse instructie, zelfstandig werken en evaluatie/feedback. Hierdoor krijgen kinderen instructie en verwerkingsmogelijkheden op hun eigen niveau. Alle methoden die we gebruiken zijn hierop gericht:

  • Lezen: Lijn 3 (groep 3) en Estafette (groepen 4 t/m 8)
  • Taal, spelling en woordenschat: STAAL (2e helft groep 3 t/m groep 7) en Zin in taal/spelling (groep 8)
  • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (2e helft groep 3 t/m groep 8). Deze methode werkt met teksten en opdrachten over de actualiteit.
  • Rekenen: Wereld in Getallen 4 (groepen 3 t/m 8). De kleutergroepen werken met de voorloper hiervan.
  • Schrijven: ‘Schrijven leer je zo’ (alle groepen). Dit is een methode voor het schrijven van getallen en woorden in blokschrift.
  • Wereldoriëntatie: Alle groepen werken met thema’s, vanaf groep 5 ondersteund door TopOndernemers. Hierbij werken de kinderen vanuit leer- en onderzoeksvragen.
  • Engels: In de groepen 1 t/m groep 4 wordt er spelenderwijs met Engels omgegaan. Vanaf groep 5 werken we met de methode Stepping Stones.
  • Gymnastiek en bewegen: De peuters en kleuters spelen dagelijks op het plein en/of in het speellokaal. Hier wordt gebruik gemaakt van ‘Bewegen in het speellokaal’. Vanaf groep 3 is er 2x per week gymnastiek in de sporthal. Groep 5 heeft 1x gymnastiek en 1x zwemmen.
  • Muziek: De methode ‘Moet je doen’ wordt hierbij gebruikt.
  • Handvaardigheid/techniek: We hebben een kunstleerkracht die in de groep 1 t/m groep 8 lessen en begeleiding verzorgt op het gebied van tekenen en handvaardigheid. Techniek wordt meegenomen in de thema’s van TopOndernemers.