Integraal Kindcentrum “De Wereldwijzer”

Postadres:

Postbus 2010

3130 BA Vlaardingen

e-mail: info.ikcdewereldwijzer@wijzer.nu

website: www.ikcdewereldwijzer.nu

Bezoekadres:

Erasmusplein 1+2

3132 EL Vlaardingen,

telefoon: 0104347904

Geachte ouders/verzorgers,

 

Ik nodig u van harte uit om ons informatieboekje en kalender te lezen.

In dit boekje treft u alle praktische informatie aan over Integraal Kindcentrum “De Wereldwijzer” voor het schooljaar 2019-2020. Het informatieboekje betreft praktische informatie over het schooljaar. In de kalender vindt u belangrijke data van bv. vakanties, extra vrij i.v.m. studiedagen, informatieavonden, feesten en activiteiten.

Het is belangrijk dit boekje goed te bewaren.

 

Verder zullen we u op de hoogte houden via onze app en via de website van het kindcentrum.

De app kunt u gratis downloaden via basisschoolapps, en dan kunt u kiezen voor ons kindcentrum.

Voor de website verwijzen wij u naar: www.ikcdewereldwijzer.nl

Daarnaast kunt u ons volgen op Facebook.

 

Voor uitgebreidere informatie over ons kindcentrum verwijs ik u naar het schoolplan 2019-2023. Daarnaast wordt er verwezen naar diverse documenten die via app, website en ook op het kindcentrum in te zien zijn.

U kunt uiteraard voor meer informatie altijd terecht op het kindcentrum.

 

Als u vragen en/of opmerkingen hebt, bent u uiteraard altijd van harte welkom om langs te komen. U kunt ook via de email naar ons reageren.

 

Met vriendelijke groet,

namens het team van Integraal Kindcentrum “De Wereldwijzer”,

Majorie van Dijk, directeur

m.vandijk@wijzer.nu

 

WIJZER in Opvang en Onderwijs                                                           

Postbus 515, 3100 AM Schiedam                                                                                                                                                                        Het bezoekadres is:
Burg. Van Lierplein  77, 3134 ZB Vlaardingen                                                                                                telefoon: 010 – 5910581
info@wijzer.nu

www.wijzer.nu

Inspectie van Onderwijs

Bezoekadres:

Park Voorn 4

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

www.onderwijsinspectie.nl

 

 

Openbaar

Bij ons is iedereen welkom! Ons kindcentrum leidt op tot begrip en respect. Het kindcentrum is de samenleving in het klein, we zijn een afspiegeling van de samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening en overtuiging. Wij schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde richting. Er is aandacht en waardering voor verschillende opvattingen.

Als openbaar kindcentrum besteden we aandacht aan diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties en aan het ontwikkelen van waardering voor diversiteit. Lopende het jaar is er gericht aandacht in alle groepen voor Hindoeïsme, Christendom,  Jodendom, Boeddhisme en Islam. Op deze manier komen diverse achtergronden aan bod.

Niet apart maar samen!

Vanaf groep 6 kunnen ouders hun kind mee laten doen aan lessen van verschillende richtingen vormingsonderwijs. Dit gebeurt buiten de groep.

 

WIJZER in opvang en onderwijs

IKC “De Wereldwijzer” maakt deel uit van “WIJZER in Opvang en Onderwijs”. Dit is een stichting waarbij alle openbare scholen en de gekoppelde opvang uit Vlaardingen en Maassluis zijn aangesloten.

De Raad van Toezicht toetst op afstand het beleid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor alles wat zich binnen de stichting afspeelt. Voor de dagelijkse zaken zijn de directeur en het management van iedere school/kindcentrum verantwoordelijk.

De kernwaarden van Wijzer: oprecht, ondernemend en verbindend!

Integraal kindcentrum De Wereldwijzer heeft dit vertaald in:

Missie

Wij maken je WERELDWIJS!

Wij begeleiden de kinderen door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, de omgeving  en invloeden uit de wereld zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij.

Visie

Vanaf de eerste dag dat een kind  op ons IKC is, werken we vanuit een stimulerende, leerrijke omgeving aan een optimale, totale ontwikkeling van het kind, door talenten te ontwikkelen en ondersteuning te bieden waar nodig, werkend vanuit het vermogen van het kind.

Onze kernwaarden

 • Respect (elkaar erkennen en waarderen, gelijkwaardig aan elkaar)
 • Plezier (een plek waar iedereen met plezier komt en plezier heeft)
 • Kwaliteit (deskundigheid, persoonlijke ontwikkeling, verrijking door vernieuwingen)
 • Betrokkenheid (er zijn voor kind, ouder en elkaar op een positieve, open en eerlijke manier)
 • Collegialiteit (we doen het samen en kunnen op elkaar rekenen)

Integraal Kindcentrum “De Wereldwijzer” is 1 in: 

 • pedagogisch en educatief partnerschap, ouders zijn voor ons een belangrijke spil in ons werk
 • huisvesting, alles in één prachtig gebouw
 • personeel, we zijn één team met inzet en passie!
 • pedagogische aanpak, we hebben een éénduidige, positieve aanpak waarin de PAD methode centraal staat.
 • Aanbod, er is een doorgaande lijn van 0-13 jaar, waarbij uw kind wordt gevolgd en begeleid door één begeleidingsteam
 • opbrengstgericht handelen, maximale ontwikkelings- en onderwijsresultaten voor ieder kind
 • talentontwikkeling en de toekomst voor elk kind
 • de thema’s en activiteiten die aangeboden worden
 • het maatschappelijk en regionaal betrokken zijn, samenwerkingspartner zijn waar kan
 • het bewust bezig zijn met voeding en bewegen: Leren is Topsport!

Wat kind en ouder wensen!

Integraal Kindcentrum “De Wereldwijzer” ambieert:

 • Een veilige, uitdagende en  toekomstgerichte werk/leeromgeving voor alle kinderen, waarbij kinderen met verschillende kindkenmerken tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn.
 • Met de diverse observatie-instrumenten en toetsen van de kernvakken op het landelijke gemiddelde of hoger scoren, elk kind maakt groei door.
 • Gedegen aanbod voor kinderen die begaafder of meerbegaafd zijn. Hiervoor zetten we de DHH screening in.
 • De autonomie bij kinderen vergroten, vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de ander door te werken met, met de kinderen opgestelde, leerdoelen en onderzoeksvragen. Aandacht voor de nieuwsgierigheid van elk kind!
 • Het werken vanuit de hedendaagse vaardigheden waarbij digitaal leren een “must”is.
 • Leren in en ook zeker buiten het kindcentrum.

Inschrijvingen

Wij nemen graag de tijd voor u, daarom vragen wij u een afspraak te maken.

Op deze manier kunnen we u ons mooie gebouw en onze werkwijze laten zien. Tevens hebben we de tijd om al uw vragen te beantwoorden. U kunt bellen naar: 0104347904 en vragen naar Majorie van Dijk. Een email sturen kan ook: m.vandijk@wijzer.nu.

Alle inschrijvingen kunnen op het kindcentrum plaatsvinden.

Bij wisseling van school zal altijd contact opgenomen worden met de andere school.

Wij zullen voor plaatsing op peuterspeelzalen, dagopvang en buitenschoolse opvang  rechtstreeks contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing om naar de mogelijkheden van uw wensen te informeren.

Inschrijfformulieren vindt u ook op onze website.

Met alle ouders houden we voor plaatsing een kennismakingsgesprek.

U kunt voor plaatsing op peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en hele dagopvang ook zelf bellen naar de afdeling planning en plaatsing van WIJZER in Opvang en Onderwijs (010 5937459). Tevens staat er een inschrijfformulier op de website: www.wijzer.nu onder het kopje ‘opvang’.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn in principe welkom op ons kindcentrum. Het kindcentrum heeft een ondersteuningsprofiel gemaakt waarin onze mogelijkheden beschreven staan (zie document ondersteuningsprofiel).

Voordat wij een kind met specifieke onderwijsbehoeften toelaten, gaan we eerst heel goed kijken of dat wel het beste is voor het kind en ons kindcentrum. Sommige kinderen zijn beter op hun plaats in een andere setting, waar ze precies weten wat dit kind met deze specifieke behoeften nodig heeft. Wij weten of kunnen dat niet altijd.

Om te kijken of een kind op ons kindcentrum past, is een stappenplan ontwikkeld. Stap voor stap bekijken we met alle partijen of het kind bij ons op zijn plaats is. Daarna neemt de directeur een besluit, soms na overleg met het bestuur. Dan zijn er drie mogelijkheden:

 1. Verder onderzoek: We gaan verder onderzoeken en praten met ouders/verzorgers en andere partijen of plaatsing van een kind zinvol is. Pas na het onderzoek wordt een besluit genomen.
 2. We plaatsen het kind. Er volgt een gesprek met de ouders. De afspraken met de ouders worden op papier vastgelegd.
 3. We plaatsen het kind niet. De ouders ontvangen een brief met daarin de redenen van het niet plaatsen. En we gaan samen met de ouders zoeken naar een andere plek.

Vragen over deze procedure kunnen gesteld worden aan Majorie van Dijk (directeur) of Bianca Schoof (I.B.-er) van het kindcentrum tel. 0104347904,  de leerplichtambtenaar

tel. 0102484850  en/of  ons samenwerkingsverband WSNS 3801, www.onderwijsdatpast.info.

Ontwikkelingen 2019-2020

*In het begin van het nieuwe schooljaar zullen we overgaan naar het werken “in the Cloud”.

We krijgen nieuwe en meer computers (chrome books/laptops) waardoor we meer gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden die er zijn.

Alle kinderen krijgen een eigen emailadres waarmee ze op school en thuis kunnen werken aan huiswerk en opdrachten.

In het hele gebouw zal wifi mogelijk worden.

*Deze verandering zal ook invloed hebben op onze organisatie. Zo wordt het mogelijk om met meerdere kinderen/groepen aan de thema’s te gaan werken (waar dan ook in het gebouw), kinderen kunnen meer zelfstandig aan de diverse programma’s werken en digitaal (huis)werk op maat voor de kinderen.

*We hebben een nieuwe app. Alle scholen/kindcentra van Wijzer zijn aangesloten bij het zelfde bedrijf. We hebben geprobeerd de inrichting van de app zo vertrouwd mogelijk voor u te laten.

*Ook de website is Wijzerbreed aangepakt. We waren toe aan een nieuwe inrichting van de website, dit is een verbetering voor ons.

* We gaan met de kinderen van 0-2 jaar werken met het observatie instrument BOSOS. Dat betekent dat we voor alle kinderen van 0 tot groep 3 eenzelfde systeem hebben.

* inzet DHH screening bij alle groepen, wat kan leiden tot verder/dieper onderzoek in samenwerking met de ouders naar welk aanbod het best past bij het kind.

* Groep 3 t/m groep 6 gaan werken met een nieuwe taalmethode STAAL. De keuze voor deze methode was unaniem onder zowel de leerkrachten als de kinderen van de kinderraad! De methode heeft veel aandacht voor spreken, luisteren en presenteren, vaardigheden die steeds belangrijker worden. De spellingslijn is duidelijk. De lesdoelen zijn steeds aangegeven. Deze methode geeft meer mogelijkheden in het directie instructiemodel en in het samenwerken.

* Binnen de thema’s werken de kinderopvang en de kleuters meer samenwerken op verschillende ontwikkelingsgebieden (bv. bewegen, actief voorlezen en muziek).

* Bij de thema’s hebben we meer aandacht voor binnen/buitenschools leren. Hierbij kunt u denken aan mensen die vanuit de praktijk in de groepen komen vertellen, op bezoek gaan bij bedrijven in Vlaardingen, gastlessen die gegeven worden en een actieve rol van de kinderen in uitvoering van opdrachten buiten de school.

*IKC De Wereldwijzer is officieel opleidingsschool voor toekomstige leerkrachten.

We hebben als school een schoolopleider, Manon Berkhout. Zij begeleidt samen met de instituutsopleider vanuit de PABO de stagiaires en samen beoordelen zij de stagiaires. Tevens coacht Manon de startende leerkrachten.

De stagiaires worden begeleid vanuit onderwijs door Ezgi Macit in hun afstudeeronderzoek.

Er worden diverse trainingen aangeboden vanuit Wijzer en de PABO aan de leerkrachten van het onderwijs.

* Een wens van veel ouders en ook van ons; de peutergymnastiek komt terug! Het is weer mogelijk om dit aan te kunnen bieden. Dit gebeurt elke woensdagochtend.

* Peuterlab voor ouders en kinderen uit de kinderopvang en de groepen 1 en 2. De kinderen gaan dat uurtje samen met hun ouder aan het werk met verschillende activiteiten. Dit wordt geleid door Kirsten Ebeli.

 

Invloed op de rust en het werk/leerklimaat:

Momenteel wordt er op geringe afstand van het kindcentrum (en de lokalen) gebouwd aan een nieuwe sporthal en woningen. Dit brengt onrust mee in de vorm van bv. lawaai, veel bewegingen op korte afstand en zichtbaar voor de leerlingen.

Leren is Topsport

Gezond leven en bewegen zorgen voor betere prestaties!

Bewegen

Om ons profiel nog meer tot uiting te laten komen, hebben de groepen binnen ons kindcentrum een naam verbonden aan een sport.

Op de woensdagen hebben we peutergym voor kinderen van 2-4 jaar, hier moet wel een begeleider bij aanwezig zijn. Iedereen is hierbij welkom!

Het bewegen en sporten gebeurt in alle groepen van het kindcentrum.

De peuters en kleuters doen dat buiten en in het speellokaal.

Alle gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de sporthal Westwijk (in de toekomst tegenover het kindcentrum). In het rooster hieronder staat welke groep op welke tijd gymnastiek heeft. De groep heeft minimaal 1x een vakleerkracht gym, Zsolt Gal* of zwemonderwijs. De andere (spel)les wordt door de eigen leerkracht gegeven.

Maandagen*                                                              Woensdagen*

8.45-9.30 uur groep 7                                                  10.00-10.45 uur groep 7

9.30-10.15 uur groep 8                                                10.45-11.30 uur groep 6

10.15-11.00 uur groep 6                                              11.30-12.15 uur groep 3

11.00-11.45 uur groepen 4

 

Dinsdagen                                                                   Vrijdagen

8.45-9.30 uur groep 8                                                  13.30- 15.00 uur inzetbaar voor kleuters/

9.30-10.15uur groep 5                                                                            thema’s

10.15-11.00 uur groepen 4

11.00-11.45 uur groep 3

Zwemmen

Woensdagen in de oneven weken

9.00-10.00 uur groepen 5

Het vervoer naar en van het zwembad gebeurt met bussen. De bus vertrekt om 8.40 uur!

 

Aan het kindcentrum is een diëtiste, Helene Spijkerman verbonden. U kunt via Bianca Schoof een afspraak met haar maken, het kan ook zijn dat vanuit school gevraagd wordt een afspraak te maken.

Binnen het kindcentrum vindt ook logopedie (coördinatie Manon Wiegman) en cesartherapie (Lesley van der Leur) plaats. Informatie hierover kunt u krijgen van de pedagogisch medewerker/leerkracht van uw kind of van de I.B.-er Bianca Schoof.

In de pauzes wordt aandacht besteed aan sport en spel. Zo is er door de gemeente Vlaardingen spelmateriaal beschikbaar gesteld en komt Vlaardingen in Beweging in pauzes. Regelmatig wordt vanuit Vlaardingen in Beweging een spel op school uitgelegd, de kinderen kunnen in de pauzes dat spel spelen. Indien mogelijk zetten we stagiaires in van sportopleidingen (o.a. Mondriaancollege en Zadkine).

Na schooltijd worden er afwisselend workshops op het gebied van sport aangeboden voor alle kinderen van het kindcentrum. We organiseren sportieve activiteiten voor het hele kindcentrum. Daarnaast doen we bij voldoende deelname vanuit de kinderen mee met de sporttoernooien vanuit de gemeente Vlaardingen. De activiteiten en actuele informatie vindt u terug op onze app/website.

Elke donderdag na schooltijd kan uw kind in de Schapenwei deelnemen aan de spelactiviteiten van Vlaardingen in Beweging.

Gezond leven

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk binnen het kindcenrum. Goed in je vel zitten, goed met elkaar omgaan, zaken goed oplossen zorgen ervoor dat je je fijn voelt op het kindcentrum.

Dit krijgt dan ook veel aandacht met de methode PAD die wij gebruiken. Hierbij is aandacht voor emoties, positiviteit, complimenten, oplossend bezig zijn.

Pesten mag absoluut niet! We doen er alles aan om pesten te voorkomen. Als het toch gebeurt, dan hebben we duidelijke regels. Die gelden voor iedereen: de kinderen, de medewerkers en de ouders. Dit hoort bij het pestprotocol van onze kindcentrum (zie document pestprotocol). Medewerkers melden het pesten aan de ouders en ouders melden het pesten aan de medewerkers.

De ouder kan ook een melding doen bij Majorie van Dijk. Bovendien kan het pesten gemeld worden bij Mirjam Eusman tel. 4351022 (Minters).

Wanneer bovengenoemde stappen niets oplossen, dan kan het kind melding van pesten doen via de PAD-brievenbus die in de hal van het kindcentrum hangt.

 

Als er een brand op het kindcentrum zou zijn, dan moeten alle kinderen en medewerkers zo snel mogelijk naar buiten. Hiervoor oefenen we (dit oefenen we minimaal één keer per jaar). Tijdens de oefening gaan we met de kinderen naar buiten en wachten daar. Ouders mogen op dat moment hun kind niet mee naar huis nemen. Zo weten we precies of er nog kinderen in het gebouw zitten. Als er een ontruiming is, vragen we de ouders niet naar het kindcentrum te bellen. We hebben de telefoonlijn dan heel hard nodig!

Het ontruimingsplan maakt deel uit van het veiligheidsplan (zie document veiligheidsbeleid). Het ontruimingsplan hangt zichtbaar in het gebouw. Binnen het kindcentrum zijn medewerkers opgeleid als BedrijfsHulpVerlener. Elke dag is er iemand aanwezig met de juiste papieren.

Wij hebben op het kindcentrum een veiligheidsbeleid (inzage op het kindcentrum).

Ook meten we de sociale veiligheid aan de hand van vragenlijsten voor ouders, kinderen en medewerkers.

Gezond eten is belangrijk. Wij vragen ouders hun kinderen elke dag gezond eten mee te geven. Als tussendoortje zien wij het liefst een boterham of fruit. Ook bij de traktaties zien we liever gezond eten (stukjes fruit, groente) dan snoep.

Groente en fruit eten = Gruiten.

Wij vragen de ouders in ieder geval op de dinsdagen en donderdagen fruit mee te geven als tussendoortje. In de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang wordt dagelijks fruit gegeten.

Wij drinken schoolwater! Alle kinderen in het onderwijs hebben een bidon (een eigen flesje meegeven mag ook). De kinderen drinken op school minimaal één keer per dag water.

Het voedingsbeleid van de kinderopvang is aangepast aan de nieuwe “schijf van 5”.

In het gebouw dragen de kinderen geen schoenen, maar sloffen. Bij de kinderopvang werken we met overschoentjes voor de ouders/verzorgers. Dit doen we om vervuiling van de ruimten waar kinderen (op de grond) spelen tegen te gaan. Zo houden wij ons gebouw schoon en dus gezond.

ONS AANBOD

Voor- en vroegschoolse educatie

Vanuit de overheid wordt er gewezen op het belang om in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs gericht te sturen op ontwikkelingsstimulering (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De accenten liggen op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling: de basis van het functioneren gedurende de schoolloopbaan. Geschoolde medewerkers werken, samen met de gemeente Vlaardingen, aan een goed aanbod.

De hele dagopvang en peuterspeelzalen werken met Uk en Puk. Dit is de voorloper van Schatkist, het programma dat gebruikt wordt in de groepen 1 en 2. Hierdoor is er een doorgaande lijn op het gebied van opbrengstgericht werken.

Een gezamenlijk woordenschatprogramma voor de peuterspeelzalen, dagopvang  en de groepen 1 en 2 is het programma ” Het Ei van Columbus” (LOGO 3000). Door dit programma krijgen de kinderen 3000 woorden aangeboden.

In de peuter- en kleutergroepen wordt op een speelse manier geleerd, werkend vanuit hoeken (bv. themahoek, huishoek, bouwhoek, lees/schrijfhoek, zand/watertafel), werktafels en kringen.

Voor het succes van dit VVE programma hebben ouders een belangrijke rol.

*Bij binnenkomst in de groepen kunt u met uw kind een spelletje, boekje, puzzel, werkje doen. Samen spelen, samen doen is belangrijk!

*In de ouderkamer worden workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd waar uw aanwezigheid gewenst is.

*Ouders van peuters die een VVE indicatie hebben gekregen vanuit het consultatiebureau (en via de bekostiging vanuit de gemeente 4 dagdelen gebruik mogen maken van de peuterspeelzaal óf gebruik maken van subsidie voor de dagopvang) worden verwacht op de bijeenkomsten verzorgd vanuit AanZet.

Dit is een verplichting die voortkomt uit de afgifte van de VVE indicatie.

Vanaf groep 3 werken we op een andere manier. Het directe instructiemodel speelt daar een belangrijke rol. In het directie instructiemodel wordt gewerkt van vanuit doel, voorkennis, 3 laagse instructie, zelfstandig werken en evaluatie/feedback. Hierdoor krijgen kinderen instructie en verwerkingsmogelijkheden op hun eigen niveau. Alle methoden die wij gebruiken, zijn hierop gericht.

Lezen In groep 3 wordt Veilig leren lezen gebruikt. In de groepen 4 t/m 8 Estafette.

Taal,spelling en woordenschat Vanaf de tweede helft van groep 3 t/m groep 6 starten we dit jaar met de methode STAAL. De groepen 7 en 8 werken met Zin in taal en Zin in spelling.

Begrijpend lezen Vanaf de tweede helft van groep 3 t/m groep 8 werken we met Nieuwsbegrip, de methode werkt met actuele teksten en opdrachten.

Rekenen De groepen 3 t/m 8 werken met Wereld in Getallen 4. Bij de kleuters werken ze met de voorloper hiervan.

Schrijven Voor het schrijven van de getallen en het schrift gebruiken we in alle groepen Schrijven leer je zo. Dit is blokschrift.

Wereldoriëntatie Alle groepen werken met thema’s, vanaf groep 5 wordt Topondernemers op thema’s aangeboden. Hierbij werken de kinderen vanuit leer- en onderzoeksvragen.

Engels In de groepen 1 t/m groep 4 wordt er spelenderwijs met Engels omgegaan. Vanaf groep 5 werken we met de methode Stepping Stones.

Gymnastiek en bewegen De peuters en kleuters spelen dagelijks op het plein en/of  in het speellokaal. Hier wordt gebruik gemaakt van de map “Bewegen in het speellokaal”. Vanaf groep 3 is er 2x per week gymnastiek in de sporthal. Groep 5 heeft 1x gymnastiek en 1x zwemmen.

Muziek De methode “Moet je doen” wordt hierbij gebruikt.

Handvaardigheid/techniek We hebben een kunstleerkracht die in de groep 1 t/m groep 8 lessen en begeleiding verzorgt op het gebied van tekenen en handvaardigheid. Techniek wordt meegenomen in de thema’s van TopOndernemers.

Resultaten

Dagelijks noteren we in het kindcentrum het reflecteren op ons handelen en aanbod. Dit geeft ons zicht op wat de volgende dag/keer nodig is of beter kan.

We observeren de kinderen, we toetsen de kinderen regelmatig met methodetoetsen. Ook deze gegevens geven ons zicht op wat het kind nodig heeft.

Twee keer per jaar worden de CITO toets afgenomen. In het rapport vindt u hiervan een grafiek met de laatste gegevens. CITO toetsing doet een beroep op inzicht en langetermijn-geheugen. Op de dag van de opbrengsten maken we met deze gegevens de nieuwe groepsplannen voor het komende halfjaar.

In juli 2019 hebben  afscheid genomen van 27 kinderen uit groep 8 die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Als eindtoets groep 8 is de IEP toets afgenomen. De score op de IEP toets was 73. De grens is 74,4 kijkende naar het percentage gewichtenleerlingen. We zien in de afgelopen 3 jaar een groei in de scores.

Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van VVE en het onderwijs.

De verwijzingen naar het voortgezet onderwijs voor  het schooljaar 2019-2020:

1 leerling praktijkonderwijs

2 leerlingen groeiklas

3 leerlingen BBL met LWOO

2 leerlingen BBL/KBL

2 leerlingen BBL/KBL met LWOO

3 leerlingen KBL

2 leerlingen KBL/TL

2 leerlingen TL

3 leerlingen TL/HAVO

2 leerlingen HAVO

4 leerlingen HAVO/VWO

1 leerling VWO

We kijken altijd hoe we er voor kunnen zorgen om tot hogere prestaties van de kinderen te komen. Voor het komende jaar hebben we de volgende veranderingen.

Gesprekken

De ouders van de peuterspeelzaal, dagopvang en de bso hebben 2x per jaar een gesprek met de pedagogisch medewerkster. Dit gesprek wordt gekoppeld aan de observatiemomenten vanuit BOSOS.

In het begin van het schooljaar (de week van 7 september) worden alle ouders van het onderwijs uitgenodigd voor een luistergesprek. In dit gesprek kunt u de leerkracht informatie geven over uw kind. Niemand kent het kind beter dan u! Deze informatie kunnen we gebruiken om uw kind optimaal te kunnen begeleiden.

De rapporten van het onderwijs zijn gekoppeld aan de CITO toetsen.

Dit betekent dat er 2 rapporten worden gegeven:

 1. Rapportbespreking: maandag 17 februari 2020 (de kinderen zijn deze dag vrij)

U kunt vooraf het rapport inkijken. U krijgt het rapport gelijk mee naar huis.

 1. Rapportbespreking: vrijdag 3 juli 2020 (de kinderen zijn deze dag vrij)

U kunt vooraf het rapport inkijken. U krijgt het rapport de laatste schooldag mee naar huis.

Uiteraard is er altijd de gelegenheid vanuit ouders en pedagogisch medewerksters/leerkrachten om tussendoor een gesprek te hebben over het kind.

Begeleiding van de kinderen

De kinderen worden nauwlettend gevolgd, zitten ze goed in hun vel, doen ze het goed.

We praten regelmatig de kinderen door met betrokkenen en zorgen voor een passend aanbod.

Dit kan ook als gevolg hebben dat we kinderen laten doubleren of versnellen aan het einde van een jaar.

Wanneer een kind een eigen leerlijn moet krijgen omdat het niveau hoger of lager is dan de lijn in de groep, wordt er een plan opgesteld. Dit doen we samen met de ouders. We bespreken ook de consequenties van zo’n plan voor het voortgezet onderwijs. Het plan wordt door ouders en school ondertekend, het Ontwikkelingsperspectief (OPP).

Het kansenteam is een groep mensen, die deskundig is op het gebied van zorg aan kinderen. Het team zoekt oplossingen voor problemen van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Kinderen worden in het kansenteam besproken als de zorg en begeleiding binnen het kindcentrum niet toereikend is (zie document zorgroute en zorgplan).  Een kind kan alleen worden besproken met toestemming van de ouders/verzorgers. Bij elk kansenteam zijn in ieder geval Laurens Nijse (Onderwijs dat Past), Mirjam Eusman (Minters), Meriem Bouazzaoui (CJG), Bianca Schoof (intern begeleider) en Majorie van Dijk (directeur) aanwezig.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin  

Tot de leeftijd van 4 jaar zijn kinderen verbonden aan het consultatiebureau.

In groep 2 wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind.

In het jaar dat kinderen negen worden, ontvangen zij een herhalingsoproep voor de vaccinaties DTP en BMR. U krijgt hiervoor thuis een uitnodiging. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 13 jaar worden een oproep om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt twee keer gegeven. De inentingen zijn gratis.

U kunt (met uw kind) altijd bij de jeugdverpleegkundige terecht voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Onze jeugdverpleegkundige, Meriem Bouazzaoui, is regelmatig op het kindcentrum aanwezig. Ze geeft tips en adviezen en doet zo nodig onderzoek of verwijst door naar de jeugdarts of een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en artsen zorgen er samen met de ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.

Het CJG Vlaardingen is te bereiken op de Burgemeester van Lierplein 5, 3134 ZB te Vlaardingen. Het algemene telefoonnummer is: 0104608190. Kijk voor meer informatie op www.cjgvlaardingen.nl

Hulp bij persoonlijke problemen

Ouders kunnen met allerlei vragen bij Mirjam Eusman (Minters) terecht. Om wat voorbeelden te geven:

 • Thuis zijn er problemen met het gedrag van het kind en de ouder weet niet hoe hij of zij daarmee moet omgaan.
 • Er zijn spanningen thuis en het kind neemt die mee naar school.
 • Er is een sterfgeval of ernstige ziekte in de familie en de ouder of het kind heeft

moeite met het verwerken of uiten van emoties daarover.

 • Er is sprake van echtscheiding.
 • Het kind gaat niet meer graag naar school.

Zij bespreekt samen met de ouders hoe een probleem het beste aangepakt kan worden.  Zij is op de hoogte van allerlei vormen van hulpverlening. U kunt rechtstreeks contact opnemen  met Mirjam Eusman (tel. 0104351022) of via het kindcentrum (tel. 0104347904). Ook kan gebruik gemaakt worden van het spreekuur dat zij heeft in het kindcentrum. De tijd hiervan staat aangegeven bij de spreekkamer direct rechts bij de hoofdingang. Via de medewerkers, de interne begeleider Bianca Schoof of de directeur Majorie van Dijk kan ook een afspraak gemaakt worden. Alleen als de ouder toestemming geeft, mag Mirjam Eusman informatie geven aan de medewerkers van het kindcentrum.

Meldcode en SISA

Wanneer er een vermoeden is dat een leerling slachtoffer van huiselijk geweld/kindermishandeling is, dan handelen we vanuit de Meldcode huiselijke geweld en Kindermishandeling (www.huiselijk geweld.nl).

Sisa signaleringssysteem

Kinderen die hulp nodig hebben worden gemeld in het SISA signaleringssysteem zodat hulpverleners bij elkaar op de hoogte zijn. Inhoudelijk wordt er niets gemeld.

Medisch handelen

Het verstrekken van medicijnen gaat altijd in overleg en met goedkeuring van de leerkracht/directie. Medicijnen worden in principe thuis toegediend. Wanneer dit ook op het kindcentrum moet gebeuren, dient er een verklaring ingevuld en ondertekend te worden. Medische handelingen kunnen geweigerd worden, wanneer leerkracht/team zich niet bekwaam acht.

Aanwezigheid

Het is belangrijk dat alle kinderen elke dag komen en op tijd in de groep zijn. Dit geldt voor kinderen van de kinderopvang en het onderwijs. We verzoeken u afspraken na schooltijd te maken

Wanneer er sprake is van veel te laat komen (meer dan 3 keer) dan wordt u hierover aangesproken. Na herhaling volgt een gesprek met de directie. Wanneer verzuim blijft wordt voor onderwijs Leerplicht betrokken.

Als een kind ziek is, moet dat vóór (school)tijd doorgegeven worden.

Het melden voor het onderwijs kan naar: tel. 0104347904. Bezoek aan een arts kunt u vooraf doorgeven aan de leerkracht/ pedagogisch medewerker van uw kind. Als kinderen zonder melding afwezig zijn, nemen wij contact op met thuis.

Wordt het kind tijdens het verblijf in ons kindcentrum ziek, dan zullen we bij voortdurende klachten of onrust, ouders vragen hun kind zo spoedig mogelijk op te halen. Besmettelijke infectieziekten binnen het kindcentrum, worden altijd aan de ouders gemeld.

 

Een kind mag voor bijzondere gebeurtenissen een vrije ochtend, middag of dag voor het onderwijs krijgen: bijvoorbeeld als het gaat om een trouwerij, jubileum of begrafenis. Al het  verlof moet vooraf aangevraagd worden en binnen de regelgeving passen. Dit verlof kunt u aanvragen met een speciaal formulier. Op de achterkant van het formulier staan alle regels die met het vrij krijgen te maken hebben. Als een verzoek binnen de regels valt, krijgt het kind de vrije dag zonder problemen. Deze verklaringen moeten ook gezien kunnen worden door de leerplichtambtenaar. Het duurt 10 werkdagen voor er antwoord is.

Een verzoek om extra vakantiedagen voor de zomervakantie moet uiterlijk 20 mei 2020 bij ons binnen zijn. Later  kunnen we deze niet in meer behandeling nemen.

Het formulier is in te zien/op te halen bij de directie van het kindcentrum (zie document verlof).

 

Mocht school onverhoopt over moeten gaan tot schorsing, dan volgen we hierin artikel 40c WPO en artikel 40a WEC. Bij verwijdering hanteren we artikel 40 lid 11 WPO en artikel 40 lid 18 WEC.

Op het kindcentrum is ter inzage “toelating en verwijdering in het primair onderwijs”.

Tijden kinderopvang

De opvang is geopend van 7.30-18.30 uur

Er is eventueel flexibele opvang mogelijk (vraag even naar de voorwaarden hiervoor).

U kunt hier voor de verschillende arrangementen terecht:

Voorschoolse opvang 7.30-9.00 uur

Naschoolse opvang:  15.00-18.30 uur (woensdag vanaf 12.15 uur)

Hele dagopvang: 7.30-18.00 uur

Tijden peuterspeelzalen

Tijden van de peuterspeelzalen:

8.45/9.00 – 11.45/12.00 uur

12.30/12.45 – 15.00/15.15 uur

Tijden onderwijs

De schooltijden zijn:

Maandag                                08.45 – 15.00 uur

Dinsdag                                  08.45 – 15.00 uur

Woensdag                              08.45 – 12.15 uur

Donderdag                             08.45 – 15.00 uur

Vrijdag                                   08.45 – 15.00 uur

De deuren gaan om 8.30 uur open, dan kunt u uw kind(eren) binnen brengen, de pedagogisch medewerkster/leerkracht is in de groep om u te verwelkomen.

 

In het onderwijs blijven de kinderen over. Wij hanteren een continurooster.

De ouders zorgen voor schoollunches. De medewerkers zorgen voor de begeleiding.

Het overblijven is gratis!

De pauzes vinden, afwisselend, plaats tussen 12.00-13.00 uur (30 minuten per groep).

Communicatie met ouders

Een goed contact met ouders is een voorwaarde voor succes. We willen dat u zich welkom en gehoord voelt. U kunt altijd een afspraak maken met de pedagogisch medewerkster/leerkracht van uw kind na 15.00 uur. Een afspraak met directie maken kan natuurlijk ook altijd. Dat kan door langs te lopen, telefonisch of via een mail.

Wij informeren onze ouders via onze website en via de app. U vindt hier algemene informatie en ook informatie over de groep van uw kind.

We werken met ouderpanels, gevormd uit ouders van onderwijs en opvang. Wij peilen op  deze bijeenkomsten de meningen en ervaringen van alle ouders. Uw mening telt! Wij passen ons beleid aan met de informatie vanuit de ouderpanels. U bent van harte welkom! (zie kalender)

De ouderkamer is voor alle ouders van ons kindcentrum. In de weekbrief op de app staat wat er wanneer in de ouderkamer te doen is. Tijdens het drinken van een kopje koffie of thee kunnen ouders vragen stellen, lessen volgen of workshops bijwonen.

In de ouderkamer vindt ook de uitleen plaats van de tasjes “Wijzer de Wereld in” en “Spelenderwijs” (boekjes en spelletjes).

De ouderkamer wordt geleid door een medewerkster van Stichting Aanzet, José Keijzer. De ouderkamer is geopend van 8.45-10.00 uur op de dinsdagen en de donderdagen.

U kunt ook bij de medewerkster van de ouderkamer terecht als u Nederlandse taallessen wilt volgen.

Ouderraad

In de ouderraad (OR) zitten ouders van kinderen van het onderwijs. Zij bespreken allerlei praktische zaken (de organisatie van een feest, een uitstapje, de schoolreis of een sportactiviteit). De OR is verantwoordelijk voor het ouderfonds. In het fonds zit het geld dat ouders elk jaar aan het onderwijs betalen.

Begin van het schooljaar komt de ouderraad met een voorstel voor de hoogte en de invulling van de vrijwillige ouderbijdrage (nu € 40,00). Hierop kan tot een afgesproken datum gereageerd worden. Na deze datum kunt u op de website/app onder ‘ouderraad’ zien wat de hoogte van de bijdrage is en hoe deze wordt ingezet. Wanneer u geen bijdrage betaalt, zal uw kind niet aan alles mee kunnen doen! (zie website/app). Het vastgestelde bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL76RABO 0133485722, t.n.v. Stichting Vrienden van de Wereldwijzer  te Vlaardingen

De ouderraad bestaat nu uit de volgende leden:

Mevr. Wentinck, mevr. Sabrina (penningmeester), mevr. Warsame, mevr. Quani Jamal

mevr. O’Bryan en  mevr. Heij.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en leerkrachten van het onderwijs. De MR houdt zich vooral bezig met algemene zaken. Het gaat bijvoorbeeld over het gebouw, de financiën en het personeel.

De leerkrachten die nu in de MR zitten zijn:                 Van de ouders zitten nu in de MR:

Ineke Molier                                                                   Peter Hanzon

Elmy van der Hoek                                                        Nabila El Hamdaoui

Yeliz Cakmak                                                                Ajaykoemar Sewdajal

Majorie van Dijk (directeur) adviserend

Ons bestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, hierin zit voor ons kindcentrum Bianca Schoof.

 

Eén keer per jaar verantwoorden  de medezeggenschapsraad en de ouderraad aan de ouders wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben. De oudergeledingen worden gekozen door de ouders van het onderwijs in september/oktober van het schooljaar 2019-2020.

Oudercommissie

De opvang heeft een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit de kinderopvang. Zij hebben adviesrecht over bv. kwaliteit, openingstijden en prijzen.

De oudercommissie bestaat nu uit de volgende leden:

Ajaykoemar Sewdajal, Nabila El Hamdaoui, Yeliz Cakmak.

In de centrale oudercommissie van ons bestuur zit Yeliz Cakmak.

De oudergeledingen vergaderen allemaal op dezelfde avonden

Ernstige problemen op school

Heel soms gebeurt het dat problemen niet makkelijk zijn op te lossen. Het kan gaan om problemen tussen een medewerker en een kind, tussen een ouder en een medewerker of tussen kinderen onderling. Als gesprekken niet tot een oplossing leiden, kunt u contact opnemen met  onze vertrouwenspersoon Ineke Molier (0104347904). Zij zoekt met alle partijen  naar een oplossing. Eventueel kan zij helpen bij het  indienen van een klacht.

Als  zij het probleem betreffende onderwijs niet kan oplossen, dan kan contact opgenomen worden met mevrouw L. Scheurkogel (vertrouwenspersoon namens “WIJZER in Opvang en Onderwijs” tel. 0104358222). Als het om heel ernstige zaken gaat, dan kan gebeld worden met de vertrouwensinspecteurs, tel. 09001113111 (zie document klachtenregeling).

 

Klachten betreffende de opvang moet u schriftelijk sturen naar “WIJZER in Opvang en Onderwijs”. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang of bij de geschillencommissie Kinderopvang.

Inzet van ons personeel

Bij wisseling van groep worden de kinderen altijd doorgesproken. Wat heeft het kind nodig, we noemen dit de warme overdracht.

Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

*Buitenschoolse opvang:

De pit stop

*Dagopvang De Wereldwijzer: De duikertjes/snorkeltjes

*Peuterspeelzaal:

De ballonvaarders

 

Binnen de kinderopvang wordt er gewerkt met mentoren. Elk kind heeft een vaste mentor, deze is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. De mentor is verantwoordelijk voor de observaties, begeleiding en de verschillende gesprekken met de ouders. Uiteraard werkt de mentor nauw samen met de andere collega’s waar de kinderen mee te maken hebben.

Gezamenlijk draaien onderstaande pedagogisch medewerkster de opvang:

Jerney de Koning

Sascha Veldmeijer

Gotty Windmüller

Radhana Baidjoesingh

Ansjela Lalaram

Vatan Karadavut

Soumia Adra

 Onderwijs
groep 1a   De skippyballers Kevser Bulduk      * gezamenlijke start groepen 1
groep 1b   De basketballers Elmy van der Hoek
groep 2a   De handballers Annick Hanekroot*op woensdag zitten de groepen 2 samen
groep 2b   De voetballers Hassane Yaghfouri
groep 3     De sprinters Sultan Karatas
groep 4a   De hordelopers

groep 4b   De vierkampers

Sebiha karatepe

Marjolein Versluis

groep 5     De discuswerpers Ineke Molier (4), Manon Berkhout (1)
groep 6     De kogelstoters Leroy Silva Goncalves
groep 7     De marathonlopers Ezgi Macit (4), Yeliz Cakmak (1)
groep 8     De speerwerpers Anouk Zuidgeest (4), Yeliz Cakmak (1)

Medewerkers met (ook) andere taken.

Leerkracht 1 vacature

Gymnastiekleraar: Zsolt Gal

Kunstleraar: Robbert Roskam

Gedragsspecialist: Marjolein Groenewegen

Onderwijsassistenten: Anne-Miek van der Loo, 1 vacature

Evenementenorganisator: Anne-Miek van der Loo

ICT er: Hassane Yaghfouri

Cultuurcoördinator: Ineke Molier

Administratrice: Marian Oosterbaan

Conciërge: Hafida Boufassil

Huishoudelijke ondersteuning: Dolly Verheul

Managementteam:

Vacature   pm3 opvang

Intern begeleider: Bianca Schoof

Onderbouw- en rekencoördinator: Manon Berkhout

Bovenbouw- en taalcoördinator: Anouk Zuidgeest

Directeur: Majorie van Dijk

Stagiaires.

Naast stagiaires vanuit de PABO, hebben we ook stagiaires van het College VOS, het Albeda College en het Grafisch Lyceum. Wij zijn een erkend leerbedrijf van Calibris. Voor ons sportprofiel maken we, indien mogelijk,  gebruik van stagiaires van sportopleidingen (Albeda College, Mondriaancollege, Zadkine).

De groepsleerkracht of pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het werk van de stagiaires.

Vrijwilligers.

Regelmatig maken we gebruik van vrijwilligers die ons bijstaan met allerlei zaken.

Iedereen, die binnen ons kindcentrum regelmatig met kinderen werkt, moet een “Verklaring omtrent het Gedrag” inleveren. 

Vakanties schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie:                       ma 21 oktober 2019  t/m vr 25 oktober 2019

Kerstvakantie:                         vr 20 december 2019 t/m vr 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie:                 ma 24 februari 2020 t/m vr 28 februari 2020

Pasen;                                     vr 10 april 2019 t/m ma 13 april 2020

Meivakantie:                           ma27 april 2020 t/m vr 8 mei 2020

Hemelvaart:                            do21 mei  2020 t/m vr 22 mei 2020

Pinksteren:                              ma 1 juni 2020

Zomervakantie:                      ma 20 juli 2019  t/m vr 28 augustus 2020

De peuterspeelzalen volgen de schoolvakanties.

De hele dagopvang en de buitenschoolse opvang zijn alleen gesloten op de nationale feestdagen.

Vrije dagen                

Donderdagmiddag 5 december                     onderwijs en peuterspeelzaal

Maandag 17 februari                                     onderwijs, rapportgesprekken

Donderdag 20 februari                                   onderwijs, studiedag Onderwijs dat Past

Vrijdag 21 februari                                        onderwijs, dag opbrengsten

Donderdag 9 april                                          hele kindcentrum, teamdag

Maandag 29 juni                                            onderwijs, dag opbrengsten

Vrijdag 3 juli                                                  onderwijs, rapportgesprekken

Vrijdagmiddag 17 juli                                    onderwijs en peuterspeelzaal

Bij vrije dagen van het onderwijs is de buitenschoolse opvang geopend.

Het onderwijs voldoet aan het wettelijke aantal lesuren op jaarbasis (zie document urentabel 2019-2020). Ons speerpunt in de urenverdeling per week ligt bij de basisvakken( zie document uren per vak per groep).

Ziekte van een leerkracht of pedagogisch medewerker

Als een leerkracht of pedagogisch medewerker ziek is, zijn er verschillende mogelijkheden om een groep op te vangen. Allereerst wordt er gekeken of er een invalkracht beschikbaar is.

Lukt dat niet, dan zetten we groepen bij elkaar of zetten we een collega met andere taken in.

We willen geen groep naar huis sturen, dat doen we alleen als het echt niet anders kan. Dit geldt alleen voor het onderwijs! We vertellen dit de ouders altijd een dag van te voren.

Fietsen

Als een kind op de fiets naar het kindcentrum komt, dan moet hij of zij de fiets op slot bij de rekken zetten. Als een fiets gestolen wordt of kapot gaat, is het kindcentrum niet aansprakelijk.

Waardevolle spullen

Wij vragen u uw kind geen waardevolle spullen mee naar het kindcentrum te geven. Wij dragen niet de verantwoording voor het kwijt of kapot raken hiervan. Dit geldt ook voor mobiele telefoons. Kinderen moeten de telefoon ’s morgens bij de medewerker inleveren en deze bij het weggaan weer terugvragen.

Algemene verordening persoonsgegevens                           

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG zorgt onder meer voor:

versterking en uitbreiding van privacyrechten

meer verantwoordelijkheden voor organisaties

Dossier                                                                                                                                       De bedoeling van de AVG is o.a. om alleen die gegevens te bewaren die relevant voor een kindcentrum zijn. Die gegevens van een kind worden (door tenminste 1 ouder/verzorger ondertekende formulier bij inschrijving) door IKC De Wereldwijzer bewaard in een digitaal dossier (onderwijs), de opvang heeft een papieren versie die in een gesloten ruimte bewaard wordt. Het dossier bestaat uit twee componenten: de leerling/kind-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige en begeleidingsaspecten. U heeft als ouder/verzorger het recht het dossier in te zien. Hoe wij met de dossiers, gegevens over kinderen en de digitale systemen omgaan, staat beschreven in een document. Ook staat hier hoe te handelen bij een datalek (zie document AVG IKC De Wereldwijzer).

Foto’s en films

Tijdens het verblijf in ons kindcentrum worden er op diverse momenten foto’s en filmopnamen van de kinderen genomen. Foto’s en films worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden, en ook  voor bv. onze website, de app, dit boekje. Tijdens het kennismakingsgesprek/de inschrijving wordt hier vooraf voor getekend.

Bij de start van elk nieuw schooljaar herinneren wij u hieraan en heeft u uiteraard het recht om de gegeven toestemming te wijzigen of te herroepen (zie document foto/film gebruik).

Wij verzoeken ouders geen foto’s/films te maken binnen het kindcentrum.