MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Genoemde meldcode is in concept ontworpen door JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding, te Gouda en door IKC De Wereldwijzer aangepast aan de eigen organisatie.

 

Copyright © 2010 JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding

Deze informatie mag met bronvermelding worden gebruikt.
Inhoudsopgave

 

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 4

 

Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 6

 

I…. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 7

Stap 1: In kaart brengen van signalen. 7

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). 9

Stap 3: Gesprek met de ouder 11

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 12

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden. 13

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen. 13

Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder 14

 

IIA. Verantwoordelijkheden van de opvang (SKV organisatie binnen OKC De Wereldwijzer) in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat 15

IIB. Verantwoordelijkheden van het onderwijs (Stichting Wijzer organisatie binnen OKC De Wereldwijzer) in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat 17

 

III… Sociale kaart van gebouw Het Startpunt Maassluis. 19

 

BIJLAGE: LIJST OPGELEIDE MEDEWERKERS opvang (SKV binnen OKC De Wereldwijzer) 21

BIJLAGE: LIJST OPGELEIDE MEDEWERKERS onderwijs(stichting Wijzer binnen OKC DeWereldwijzer 22

 

 

Noot1

De meldcode geldt voor alle disciplines in het gebouw van OKC De Wereldwijzer

 

 

Noot 2

Bij deze meldcode hoort een tweede deel: Handleiding behorend bij Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Kinderopvang: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

 

 

                                  

 

 

 

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

Het bevoegd gezag van

 

OKC De Wereldwijzer (SKV en Stichting Wijzer)

 

 

Overwegende:

 

 • dat OKC De Wereldwijzer verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn kinderen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan kinderen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij OKC De Wereldwijzer op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met kinderen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;
 • dat OKC De Wereldwijzer een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers die binnen het kindcentrum werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

 

 • dat OKC De Wereldwijzer in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen ondersteunt;
 • dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, ongeacht op welke locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis). Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten;
 • dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;
 • dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor OKC De Wereldwijzer werkzaam is en die in dit verband aan kinderen van de kinderopvang zorg, begeleiding, onderwijs of een andere wijze van ondersteuning biedt;

 

 • dat onder kind in deze code wordt verstaan: het kind aan wie de medewerker zijn professionele diensten verleent;

 

In aanmerking nemende:

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • de Wet op de jeugdzorg;
 • de Wet bescherming persoonsgegevens;
 • de Wet kinderopvang;
 • Wijzigingswet OKE;
 • Beleidsregels kwaliteit kinderopvang;
 • Wet klachtrecht;
 • het privacyreglement van de Stichting Kinderopvang Vlaardingen.
 • Wet op het POStelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen

 • Observeer en noteer ped.medewerkster/leerkracht
 • Onderzoek naar onderbouwing
 • Gesprek met ouders: delen van de zorg, een gesprek “bij de deur”
 • Start papieren dossiervormingStap 2: Collegiale consultatie en raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
 • Consulteer interne en externe collega’s en betrek de IB er/locatiemanager erbij:
 •                een gesprekje
 • groepsbespreking
 • teamvergadering
 • kindbespreking
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • zorgadviesteam (Sot), schoolontwikkelteam
 • Bilateraal overleg met jeugdarts of jeugdverpleegkundige
 • Consulteer evt.ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
 • Uitkomsten consultaties bespreken met ouders
 • Overweeg registratie in de Verwijsindex Risicojongeren/ SISA(SMW)Stap 3: Gesprek met de ouder
 • Gesprek met de ouder en IB-er/locatiemanager/beleidsmedewerkster: delen van de zorg(dossier)Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
 • Weeg risico, aard en ernst van de kindermishandeling of huiselijk geweld. Vervolgstappen bepalen en handelen door IBer/locatiemanagerStap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen
 • Vraag evt. het AMK hierover een oordeel te geven.
 • Bespreek uw zorgen met de ouder
 • Organiseer hulp door ouder en kind door te verwijzen naar Bureau Jeugdzorg
 • Monitor of ouder en kind hulp krijgen
 • Volg het kind
 • Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder
 • Bespreek met de ouder uw voorgenomen melding
 • Meld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

I.         Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen

 

 

Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast.

Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.

 

Bij vroegsignalering worden signalen gezien die duiden op een zorgelijke of mogelijk bedreigde ontwikkeling. Zelden zullen deze signalen direct duidelijkheid geven over de oorzaak zoals huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is daarom verstandig uit te gaan van de signalen die u als pedagogisch medewerker of leerkracht bij het kind of in de interactie tussen ouder en kind waarneemt. In de signalenlijst uit de handleiding vindt u een overzicht van de signalen.

 

Maak bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van het vroeg signaleringsinstrument van uw kindercentrum of van het signaleringsinstrument Huiselijk geweld en kindermishandeling uit deze handleiding.

 

Het is gebruikelijk om in deze fase in gesprek te gaan met de ouder tijdens haal- en brengmomenten. Tijdens het uitwisselen over de activiteiten van de dag, het kind en de feitelijkheden die u opvallen, krijgt u een beeld waardoor u ook met informatie van de ouder de situatie in kaart kunt brengen.

 

Daarnaast observeert u het kind in de groep en de ouder en het kind tijdens contactmomenten.

U verzamelt alle signalen waardoor u duidelijker krijgt of er zorgen zijn en welke zorgen dit zijn.

 

Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen legt u schriftelijk vast. Gespreksverslagen kunt u door betrokkenen laten ondertekenen. Hierdoor kunt u later bij de inspectie kinderopvang verantwoording afleggen indien dit wordt gevraagd. U kunt hiervoor een papieren versie in het kinddossier aanleggen, welke in een gesloten kast (met slot) wordt bewaard. In het digitale systeem van ParnasSys wordt verwezen naar het papieren document.Dit vanwege de privacygevoelige gegevens die u verzamelt.

 

 

Leg in het kinddossier de volgende gegevens vast:

 • Vermeld altijd datum, plaats, situatie en overige aanwezigen.
 • Signalen die duidelijk maken welke zorgen u ziet, hoort of ruikt.
 • Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten.
 • Contacten over deze signalen.
 • Stappen die worden gezet.
 • Besluiten die worden genomen.
 • Vervolgaantekeningen over het verloop.  Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk:
 • Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht.
 • Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
 • Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een medewerker die hierin geschoold is (bijvoorbeeld een orthopedagoog). Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een medewerker, meld de signalen dan bij de leidinggevende of de directie, conform de richtlijnen. In dat geval is dit stappenplan niet van toepassing. U kunt via meldcode@jso.nl informatie en het protocol opvragen.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

 

Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig[1] ook advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

 

Consultatie is – afhankelijk van de interne afspraken van de organisatie – mogelijk met de volgende collega’s: de leidinggevende, de beleidsmedewerker pedagogiek, IB-er, SMW, de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, een collega uit dezelfde groep en/of de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het CJG . Echter loop de informatie ALTIJD via de Iber/locatiemanager. Indien de organisatie deelneemt aan het zorgadviesteam is het ook mogelijk om het kind hierin te bespreken. Welke mogelijkheden qua consultatie en opvoedondersteuning mogelijk zijn, is afhankelijk van de expertise en functies die het CJG in uw gemeente heeft.

 

Om het kind ‘open’ (niet anoniem) te bespreken in het zorgadviesteam en met andere externe deskundigen worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.. Indien u in het contact transparant en integer bent, is de kans groot dat over deze zaken een open gesprek mogelijk is. Ook kunt u advies krijgen van het AMK of het zorgadviesteam over het in gesprek gaan met de ouder.

Indien de ouder afwijzend is, dit een zorgelijk signaal en moet het worden meegenomen in de weging

(Stap 4). Het kind kan overigens anoniem worden besproken wanneer de ouder geen toestemming heeft gegeven, maar dit verdient niet de voorkeur vanwege de eventuele vervolgacties.

 

Indien u ook maar enige twijfel heeft over de oorzaak van de situatie en/of eventuele mogelijke onveiligheid bij het kind, moet u advies vragen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Het AMK kan een eerste weging maken of het terecht is dat u zich zorgen maakt over deze situatie en of er mogelijk sprake kan zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zorgvuldig handelen vereist dat u nagaat of u een advies moet vragen bij het AMK.

 

Voor het bespreken in het zorgadviesteam wordt een intakegesprek met ouder en/of pedagogisch medewerker/leidinggevende door het maatschappelijk werk of een ander lid van het zorgadviesteam gevoerd. Door de ouder continu te betrekken en in overleg te treden, is de kans groter dat de ouder gemotiveerd is om de situatie te verbeteren en/of hulp te aanvaarden.

 

Meer informatie over het Zorgadviesteam, schoolzorgteam en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling vindt u in de bijbehorende handleiding.

 

Vanaf stap 2 is het raadzaam registratie in de Verwijsindex Risicojongeren/SISA te overwegen indien u op dit systeem bent aangesloten.

 

 

Noodsituaties

 

Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat het kind of een gezinslid daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet.

 

In noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg en/of de politie vragen om hulp te bieden.

 

 

[1] De KNMG Meldcode Kindermishandeling vraagt van artsen om ook altijd advies in te winnen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld

Stap 3: Gesprek met de ouder

 

 

Bespreek de signalen met de ouder.

Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de ouder, raadpleeg dan een deskundige collega en/of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

 

 

 1. Leg de ouder het doel uit van het gesprek.
 2. Beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan.
 3. Nodig de ouder uit om een reactie hierop te geven.
 4. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en waargenomen. In geval van een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) of eergerelateerd geweld neemt u met spoed contact op met het AMK.
 5. Legt het gesprek vast en laat het indien mogelijk ondertekenen door alle betrokkenen, geef een kopie mee.

 

In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door ouders te informeren en uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind, kunnen zorgen verduidelijkt, ontkracht of bekrachtigd worden. Nodig de ouder expliciet uit tot het geven van zijn/haar mening en vraag door over kind gerelateerde onderwerpen in de thuissituatie. Herkent de ouder de situatie? Hoe gedraagt het kind zich thuis? Hoe reageert de ouder daarop? Hoe gaat het opvoeden thuis? Hoe reageert het kind hierop? Hoe is de ontwikkeling van het kind tot nu toe verlopen? Wat vindt de ouder daarvan? Hoe ervaart de ouder de opvoeding en zijn rol als ouder?

 

Breng de ouder na overleg met anderen op de hoogte. Informeer en wissel tijdens deze contacten continu uit over de ontwikkeling van het kind en de zorgen die u hebt.

Indien een handelings- of begeleidingsplan wordt ingezet voor het kind, bespreek dit met de ouder. Bespreek ook tussentijds en na afloop de resultaten van het handelings- of begeleidingsplan.

 

Indien de ouder de zorgen herkent kan een begin worden gemaakt met het onderzoeken van kansen en oplossingen. Daarnaast kunnen handelingsadviezen worden uitgewisseld voor in de groep en thuis.

 

Het doen van een melding bij het AMK zonder dat de signalen zijn besproken met de ouder, is alleen mogelijk als:

 

 • de veiligheid van de ouder, die van u zelf, of die van een ander in het geding is; of
 • als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder door dit gesprek het contact met u zal verbreken en het kindercentrum zal verlaten.
 • Bij het vragen van advies aan het AMK geldt dit niet, advies vragen mag altijd anoniem.

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling

 

Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de ouder het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

 

 

Maak bij het inschatten van het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling gebruik van een risicotaxatie-instrument als een dergelijk instrument binnen uw organisatie of praktijk beschikbaar is.

Binnen OKC De Wereldwijzer onderwijs wordt geen gebruik gemaakt van een risicotaxatie-instrument. Neem contact op met het AMK of de jeugdgezondheidszorg bij het maken van deze weging.. OKC De Wereldwijzer opvang heeft dit via SKV.

 

 

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen

 

Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u het kind en zijn gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen:

 • organiseer dan de noodzakelijke hulp;
 • volg de effecten van deze hulp; en
 • doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling niet stopt, of opnieuw begint.

 

 

Als de organisatie gebruik heeft gemaakt van het zorgadviesteam, kan het zorgadviesteam verdere actie coördineren. Het zorgadviesteam/ schoolzorgteam bespreekt de hulpvraag van de organisatie en ouders, beoordeelt de hulpvraag, stelt een aanpak vast, geeft handelingsadviezen voor de medewerker en adviseert over verdere hulp.

 

De verantwoordelijke medewerker binnen de organisatie bespreekt met de ouder de uitkomst van de bespreking in het zorgadviesteam/schoolzorgteam. Bespreek met de ouder de verder te nemen stappen voor geadviseerde hulpverlening voor het kind en/of de ouder. Geef informatie en maak afspraken over de eventuele indicaties die nodig zijn voor verdere hulp. Verwijs de ouder door en vraag of de ouder is aangekomen bij de hulp.

Indien u voor een van voorgaande stappen ondersteuning nodig heeft, vraag deze aan bij het zorgadviesteam/ schoolzorgteam

 

Maak afspraken over begeleidings- en zorgbehoeften van het kind. Deel de uitkomst van deze groepsbespreking met de ouder van het kind,

Leg de afspraken vast in een handelingsplan

 

 

Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder

 

Kunt u uw ouder niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling beschermen, of twijfelt u er aan of u hiertegen voldoende bescherming kunt bieden:

 • meld uw vermoeden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en;
 • sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;
 • overleg bij uw melding met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wat u na de melding, binnen de grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw ouder en zijn gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.Bespreek uw melding vooraf met de ouder. U kunt de melding ook met het kind bespreken wanneer het 12 jaar of ouder is.

 

 1. Leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is.
 2. Vraag de ouder uitdrukkelijk om een reactie.
 3. In geval van bezwaren van de ouder, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze bezwaren en leg dit in het document vast.
 4. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw ouder of zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de ouder of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen.
 5. Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de ouder of zijn gezinslid de doorslag moet geven.
 6.  

Van contacten met de ouder over de melding kunt u afzien:

 • als de veiligheid van de ouder, die van u zelf, of die van een ander in het geding is; of
 • als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder daardoor het contact met u zal verbreken.

 

Indien na enige periode onvoldoende verbetering zichtbaar is, is het van belang opnieuw contact op te nemen met het AMK en eventueel opnieuw een melding te doen. Het AMK adviseert, indien nodig, meerdere keren contact op te nemen indien u onvoldoende verbetering of verslechtering ziet.

IIA       Verantwoordelijkheden van opvang van OKC De Wereldwijzer in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat

 

 

Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt Stichting Kinderopvang Vlaardingen er zorg voor dat:

 

Verantwoordelijkheden en taken directie, bestuur en/of leidinggevenden:

 • de meldcode opnemen in het zorgbeleid en/of veiligheidsbeleid van de organisatie;
 • een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (mogelijk de direct leidinggevende) aanstellen;
 • de deskundigheidsbevordering opnemen in het scholingsplan;
 • regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering aanbieden aan medewerkers, zodat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
 • de meldcode aansluiten op de werkprocessen binnen de organisatie;
 • ervoor zorgen dat er voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar zijn om de medewerkers te kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de meldcode;
 • de werking van de meldcode regelmatig evalueren en zo nodig acties in gang zetten om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;
 • binnen de organisatie en in de kring van ouders bekendheid geven aan het doel en de inhoud van de meldcode;
 • afspraken maken over de wijze waarop de opvang binnen OKC DE Wereldwijzer haar medewerkers zal ondersteunen als zij door ouders in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen;
 • afspraken maken over de wijze waarop de opvang binnen OKC De Wereldwijzer de verantwoordelijkheid opschaalt indien de signalering en verwijzing voor een kind stagneert;
 • eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de meldcode.Verantwoordelijkheden en taken direct leidinggevende:
 • als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is aangesteld;
 • als vraagbaak functioneert binnen de organisatie voor algemene informatie over (de meldcode) kindermishandeling;
 • signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • kennis heeft van de stappen volgens de meldcode;
 • taken vaststelt van een ieder (Wie doet wat wanneer) en deze in de meldcode vastlegt;
 • de sociale kaart in de meldcode invult;
 • deelneemt aan het zorgadviesteam (indien dit beschikbaar is);
 • de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uitvoert;
 • de aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uitvoert;
 • samenwerkingsafspraken vastlegt met ketenpartners;
 • de uitvoering van de meldcode coördineert bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
 • waakt over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen;
 • zo nodig contact opneemt met het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) voor advies of melding.
 • de genomen stappen evalueert met betrokkenen;
 • toeziet op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin;
 • toeziet op dossiervorming en verslaglegging.Verantwoordelijkheden en taken pedagogisch medewerker
 • signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • overlegt met de direct leidinggevende bij zorg over een kind aan de hand van waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • afspraken uitvoert die zijn voortgekomen uit het overleg met de direct leidinggevende, zoals observeren of een gesprek met de ouder;
 • de resultaten bespreekt van deze ondernomen stappen met de direct leidinggevende.De directie, de leidinggevende en de medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor:
 • het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • het verlenen van professionele hulp aan ouder of kind (begeleiding).

 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft ‘Competenties in relatie tot kindermishandeling’ opgesteld. Dit document geeft aan welke competenties nodig zijn om adequaat binnen een organisatie te kunnen signaleren en handelen. De competenties worden per functie beschreven. U kunt dit bestand downloaden via het NJI of JSO.

IIB       Verantwoordelijkheden van onderwijs van OKC De Wereldwijzer in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat

 

 

Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt Prinses Christinaschool Maassluis er zorg voor dat:

Verantwoordelijkheden en taken directie, bestuur:

 • de meldcode opnemen in het zorgbeleid en/of veiligheidsbeleid van de organisatie;
 • een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (mogelijk de direct leidinggevende) aanstellen;
 • de deskundigheidsbevordering opnemen in het scholingsplan;
 • regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering aanbieden aan medewerkers, zodat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
 • de meldcode aansluiten op de werkprocessen binnen de organisatie;
 • ervoor zorgen dat er voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar zijn om de medewerkers te kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de meldcode;
 • de werking van de meldcode regelmatig evalueren en zo nodig acties in gang zetten om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;
 • binnen de organisatie en in de kring van ouders bekendheid geven aan het doel en de inhoud van de meldcode;
 • afspraken maken over de wijze waarop onderwijs binnen OKC De Wereldwijzer haar medewerkers zal ondersteunen als zij door ouders in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen;
 • afspraken maken over de wijze waarop onderwijs binnen OKC De Wereldwijzer de verantwoordelijkheid opschaalt indien de signalering en verwijzing voor een kind stagneert;
 • eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de meldcode.Verantwoordelijkheden en taken directeur/ intern begeleider:
 • als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is aangesteld;
 • als vraagbaak functioneert binnen de organisatie voor algemene informatie over (de meldcode) kindermishandeling;
 • signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • kennis heeft van de stappen volgens de meldcode;
 • taken vaststelt van een ieder (Wie doet wat wanneer) en deze in de meldcode vastlegt;
 • de sociale kaart in de meldcode invult;
 • deelneemt aan het zorgadviesteam, schoolzorgteam (indien dit beschikbaar is);
 • de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uitvoert;
 • de aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uitvoert;
 • samenwerkingsafspraken vastlegt met ketenpartners;
 • de uitvoering van de meldcode coördineert bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
 • waakt over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen;
 • zo nodig contact opneemt met het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) voor advies of melding.
 • de genomen stappen evalueert met betrokkenen;
 • toeziet op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin;
 • toeziet op dossiervorming en verslaglegging.Verantwoordelijkheden en taken leerkracht
 • signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;(zie bijlage)
 • overlegt met de direct leidinggevende bij zorg over een kind aan de hand van waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • afspraken uitvoert die zijn voortgekomen uit het overleg met de direct leidinggevende, zoals observeren of een gesprek met de ouder;
 • de resultaten bespreekt van deze ondernomen stappen met de direct leidinggevende.De directie, de leidinggevende en de leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor:
 • het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • het verlenen van professionele hulp aan ouder of kind (begeleiding).
 • Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft ‘Competenties in relatie tot kindermishandeling’ opgesteld. Dit document geeft aan welke competenties nodig zijn om adequaat binnen een organisatie te kunnen signaleren en handelen. De competenties worden per functie beschreven. U kunt dit bestand downloaden via het NJI of JSO. 

  III        Sociale kaart van OKC De Wereldwijzer

   

   

  Deze sociale kaart invullen met de organisatiespecifieke samenwerkingspartners. Indien mogelijk ook een contactpersoon invullen.

   

  Organisatie        : Politie alarmnummer (bij noodsituaties)

  Telefoonnummer: 112

   

  Organisatie        : Steunpunt Huiselijk Geweld

  Telefoonnummer: 0900-1262626/010-4736565

   

  Organisatie        : Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

  Adres                  : Glashaven 66 Rotterdam

  Telefoonnummer 0900-1231230/010-4128110

  E-mailadres         : www.amk-nederland.nl

   

  Organisatie        : CJG en Algemeen Maatschappelijk Werk

  Telefoonnummer: 010-5931111

   

  Organisatie        : Bureau Jeugdzorg

  Adres                  : Calandstraat 58 Rotterdam

  Telefoonnummer: 010-4781600

  E-mailadres         :www.jeugdzorg-rotterdam.nl

   

  Organisatie        : Raad voor kinderbescherming

  Adres                  : Lijnbaan 109 Rotterdam

  Telefoonnummer: 010-4431100

  E-mailadres         :www.kinderbescherming.nl

   

  Organisatie        : Centrum Jeugdgezondheidszorg

  Adres                  : Burg. Van Lierplein 5 , 3134 ZB, Vlaardingen

  Telefoonnummer:010-4608190

  E-mailadres         :

   

  Organisatie        : MEE (regio Rotterdam)

  Adres                  : Schiedamse Vest 154 3011BH Rotterdam

  Telefoonnummer: 010-2821111

  E-mailadres         : www.meerotterdam.nl/info@meerotterdam.nl

   

  Organisatie        : Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken)

  Contactpersoon   :                                                                                                                               :

  Telefoonnummer 0900-8844                                                                                                              :

   

  Organisatie        : Gemeente Vlaardingen(afdeling leerplicht)

  Contactpersoon   : Hans van Heijst/Esther Winkelman                                                                        :

  Telefoonnummer 010-2484850                                                                                                          :

  E-mailadres         : esther.winkelman@vlaardingen.nl

   


  Organisatie        : Gemeente Vlaardingen (GOSA, afdeling Welzijn)

  Contactpersoon   :  Claudia Baljuw                                                                                                     :

  Telefoonnummer 0102484000E-mailadres         :

   

  Organisatie        : Huisarts Dopper                          

  Adres                  : Markt 42

  Telefoonnummer:0104601440                                                                                                           :

   

  Organisatie        : HuisartsNiehot

  Adres                  :  vd Driftstr 55

  Telefoonnummer: 0104349324                                                                                                        : :

   

  Organisatie        : gezondheidscentrum Westwijk

  Adres                  : Prf Rutgersstr 40

  Telefoonnummer 0104345615                                                                                                           :

   

  Organisatie        : Huisarts v,d.Meulen

  Adres                  :  Floreslaan 148

  Telefoonnummer 0104342150                                                                                                          :

  Organisatie        : OKC De Wereldwijzer, SKV locatiemanager

  Contactpersoon   : Gwenda Hisgen

  Telefoonnummer: 010-4603398

  Werkdagen         : ma-di-do-vr

   

  Organisatie        : IKC De Wereldwijzer, Stichting Wijzer directeur

  Contactpersoon   : Majorie van Dijk

  Telefoonnummer: 010-4347904

  Werkdagen         : ma-vrij

   

  Organisatie        : beleidsmedewerkster opvang

  Contactpersoon   : Veronica Korpel

  Telefoonnummer: 010-4451050

  Werkdagen         : di-wo-do-vr

   

  Organisatie        : Intern begeleider groep 1 t/m 8

  Contactpersoon   : Marijke van der Vliet

  Telefoonnummer: 010-4347904

  Werkdagen         : ma-di-do-vr mi