Beste ouders/verzorgers,

 

Uiteraard hopen we dat alles zo goed geregeld is en dat u tevreden bent over de school.

Wij vertrouwen erop dat u zich rechtstreeks tot de school richt wanneer iets onverhoopt niet naar wens loopt. Dat kan altijd een keer gebeuren.

De leerkracht(en) van uw kind(eren) en desgewenst de directeur staan u graag te woord om te kijken of het probleem opgelost kan worden.

IKC De Wereldwijzer heeft echter wel een klachtenregeling. Deze regeling is op school aanwezig. Wilt u deze regeling inzien of er gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon op onze school.

Is er op school bijvoorbeeld sprake van:

  • Een conflict met een leerkracht
  • Een conflict met een leerling.
  • Een conflict met een ouder.
  • Een conflict met de directie.
  • Een conflict tussen leerkrachten
  • Een conflict tussen leerlingen.
  • Een conflict tussen ouders

Dan kan er een beroep gedaan worden op de contactpersoon.

Het is uiteraard de bedoeling dat eerst getracht wordt eventuele problemen op te lossen in directe gesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders of directieleden. Wanneer deze gesprekken geen resultaat opleveren kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Eventuele klachten worden afgehandeld aan de hand van het, door ons bestuur vastgesteld, klachtenprotocol.

De contactpersoon van onze school is: mevr. Ineke Molier.

Zij zijn bereikbaar op: 010 4347904

U mag uw klacht- wanneer u er op school niet uitkomt- ook indienen bij het bestuur van de Stichting via de algemeen directeur dhr. A.Brobbel tel: 010 4451050

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van onze school heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij deze vertrouwenspersoon kunt u terecht voor bovengenoemde zaken maar ook bij vermoedens van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en fysiek of psychisch geweld.

Wanneer een gesprek met de school en/of ons contactpersoon naar uw mening niet tot resultaten leidt kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon,

mevr. L. Scheurkogel, is bereikbaar bij de GGD Nieuwe WaterwegNoord tel:010 4358222.

 

Vertrouwensinspecteur

De inspectie van onderwijs heeft een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over:seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook voor signalen betreffende discriminatie, onverdraagzaamheid fundamentalisme, radicalisering,extremisme en dergelijke kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. Iedereen op school die geconfronteerd wordt met dergelijke zaken kan contact opnemen met de contactpersonen, de vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief bereikbaar tel: 0900 1113111.

 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs(lgc-lkc). De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

 

Gegevens Landelijke Klachtencommissie:

Gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Tel: 030 2809590

Fax: 030 2809591

E-mail:info@onderwijsgeschillen.nl

Internet: www.onderwijsgeschillen.nl