Algemene richtlijnen voor medicijnverstrekking

 • Het uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.
 • IKC De Wereldwijzer hanteert uiterste terughoudendheid bij het verstrekken van medicijnen.
 • Medicijnen worden bij voorkeur voor of na aanwezigheid op het kindcentrum door de ouders/verzorgers toegediend.
 • Koortsverlagende middelen worden tijdens de aanwezigheid in het kindcentrum niet toegediend.
 • Op het verzoek om medicijnen aan hun kind te verstrekken stelt de directie eerst vast of het betreffende team adequaat invulling aan de aanwezigheid in het kindcentrum kan (blijven) bieden en of aanvullende handelingen de overige activiteiten in de groep niet hinderen of bedreigen.
 • Bij noodzaak tot het verrichten van Eerste Hulp (bijvoorbeeld bij ongevallen) treedt BHV (bedrijfshulpverlening) in werking en is dit protocol niet van toepassing.

Welke medicijnen, welke handelingen?

Wij onderscheiden 4 niveaus:

 1. eenvoudige handelingen;
 2. zorgvuldige handelingen;
 3. medische handelingen;
 4. risicovolle medische handelingen.

 

1. Eenvoudige handelingen 

Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij zonder nadere instructie eenvoudige medische handelingen kan en zal verrichten zoals het verzorgen van een schaafwondje of het verwijderen van een splinter. Hiervoor is het niet expliciet nodig de ouders om toestemming te vragen.

2. Zorgvuldige handelingen

Epipen: Zodra bekend is dat iemand kans heeft op een ernstige allergische reactie en een EpiPen op het kindercentrum heeft, dan wordt deze toegediend in een noodsituatie. Via ondertekening van het medicijnformulier wordt toestemming gegeven en op het formulier staat vermeld dat het betreffende kind allergisch is.

LET OP: NA HET TOEDIENEN ALTIJD 112 OF DE SPOEDLIJN VAN DE EIGEN HUISARTS BELLEN i.v.m. het stellen van de diagnose (vraag altijd om een ambulance wegens een ANAFYLACTISCHE reactie.) Het toedienen van de EpiPen (of Anapen) is geen medische handeling.

Zelfzorgmedicijnen zoals een inhalator of ‘puffer’ bij luchtwegproblemen mogen worden verstrekt, mits de ouders een medicijnverklaring hebben ondertekend en mits de medicijnen zijn voorzien van de originele bijsluiter en ter beschikking zijn gesteld in de oorspronkelijke verpakking (bijvoorbeeld Chamodent, Cinababy, Tussikind en sommige hoestdranken). Bijsluiter(s) en gebruiksaanwijzingen worden toegevoegd aan de overeenkomst.

3. Medische handelingen

Medische handelingen, zoals het toedienen van een injectie, worden uitsluitend toegediend wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de betreffende medewerker heeft hiertoe instructies gekregen;
 • de medewerker is bekwaam én de medewerkers zijn bereid om de medische handelingen te verrichten;
 • een arts de medicijnen heeft voorgeschreven én heeft de medewerker uitdrukkelijk toestemming gegeven de medicijnen toe te dienen in de vorm van een autorisatie;
 • ouders, directie en de betreffende medewerker(s) hebben op de Medicijnverklaring schriftelijke afspraken gemaakt over het tijdstip en over hoe om te gaan bij afwijkende situaties (bijvoorbeeld wanneer de medewerker afwezig is);
 • deze afspraken worden als aanhangsel aan de plaatsingskaart toegevoegd.

Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan zullen de medische handelingen door de ouders zelf of door de wijkverpleegkundige moeten worden verricht.

4. Risicovolle medische handelingen 

Verantwoordelijkheden

 • Dit zijn handelingen waarbij een medische achtergrond noodzakelijk is; ze mogen nooit door een medewerker en uitsluitend door verpleegkundigen worden toegediend.
 • Ouder/verzorgers van het kind zijn en blijven verantwoordelijk voor de medicijnverstrekking.
 • Ouders/verzorgers dienen te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. Bij onrust of klachten van het kind of twijfel bij de medewerker worden de ouders/verzorgers onverwijld gewaarschuwd en verzocht het kind van het kindcentrum op te halen.

Medicijnverklaring

 • Door de ouders/verzorgers ingevulde en ondertekende Medicijnverklaringen worden in het dossier van het kind bewaard.
 • De medewerker die de Medicijnverklaring in ontvangst neemt vult hierop de benodigde gegevens in, inclusief welke medewerkers de toediening feitelijk uitvoeren en verantwoordelijk zijn voor de ‘achterwacht’.
 • Van de Medicijnverklaring is in ieder Groepshandboek/groepsmap een exemplaar opgenomen. Het is digitaal beschikbaar in de documenten van ons kindcentrum.
 • Bij langdurige toediening maken ouders met de medewerker afspraken over de toediening.

Toedienen en beheer van medicijnen

De directie ziet erop toe dat medewerker bekend is met het ziektebeeld of de diagnose, zodat de uitreiking van een geneesmiddel in een context geplaatst wordt. Met een vooraf vastgestelde frequentie controleert directie of en hoe de verstrekking plaatsvindt.

Toedienen

 • Laat ouders/verzorgers een nieuw geneesmiddel bij voorkeur – en in relatie tot de verwachte bijverschijnselen – eerst thuis gebruiken, zodat mogelijke allergische reacties niet voor het eerst pas optreden tijdens het verblijf in het kindcentrum.
 • Het medicijn dient altijd in de originele verpakking te zitten en voorzien van de bijsluiter en het etiket en bijsluiter wordt doorgenomen.
 • Het medicijn mag geen schadelijke gevolgen voor het kind hebben als het verkeerd zou worden toegediend.
 • Als een medicijn niet vaker dan 3 keer per dag toegediend moet worden, mag dat niet vaker dan 1 keer per dag in het kindcentrum gebeuren.
 • Ouders/verzorgers hoeven niet steeds opnieuw een formulier in te vullen voor hetzelfde medicijn. Er kan worden aangeven dat de toestemming geldt, tot het einde van de periode aanwezig op het kindcentrum.
 • Houdbaarheidsdatum medicijn wordt gecontroleerd voor toediening.
 • Voor ieder nieuw medicijn moet een nieuwe verklaring worden ingevuld.
 • Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen op doktersadvies toegediend.

Overigens zijn er steeds meer aanwijzingen dat bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld met een kalmerende werking) een rol kunnen spelen bij het optreden van wiegendood bij jonge kinderen. Bij twijfel dienen wij dergelijke medicijnen dan ook niet toe.

Overdrachtsschrift

 • Alle medische handelingen worden bijgehouden in het overdrachtsschrift(opvang)

Medicijnbeheer

 • Medicijnen dienen altijd volgens voorschrift en op een vaste, voor kinderen veilige plek bewaard te worden.
 • Medicijnen die in de koelkast bewaard moeten worden, (denk aan penicilline) worden in een afgesloten doos opgeborgen. Met de vermelding medicijnen.
 • De groepsleiding waakt ervoor dat de koelkast voor kinderen niet toegankelijk is. In alle gevallen die hierboven niet beschreven staan en die zich onverwacht voordoen, beslist de directie, bij voorkeur in overleg met de ouders/verzorgers.

Als het niet goed gaat…

 • Het kindcentrum kan bij twijfel te allen tijde besluiten het geneesmiddel niet toe te dienen, contact op te nemen met de behandelende arts of apotheker dan wel 1-1-2 te bellen of bij hoge uitzondering het kind zelf naar de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis te brengen.
 • Zowel het bestuur als de medewerker van het kindcentrum kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de medicijnen of het toedienen ervan.