Uiteraard hopen we dat alles zo goed geregeld is en dat u tevreden bent over de school. Wij vertrouwen erop dat u zich rechtstreeks tot de school richt wanneer iets onverhoopt niet naar wens loopt. Dat kan altijd een keer gebeuren. De leerkracht(en) van uw kind(eren) en desgewenst de directeur staan u graag te woord om te kijken of het probleem opgelost kan worden.

Het is uiteraard de bedoeling dat eerst getracht wordt eventuele problemen op te lossen in directe gesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders of directieleden. Wanneer deze gesprekken geen resultaat opleveren kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Eventuele klachten worden afgehandeld aan de hand van het, door ons bestuur vastgesteld, klachtenprotocol. Deze is in te zien bij het kindcentrum via de contactpersoon.

Contactpersoon

Is er op school bijvoorbeeld sprake van een conflict:

  • met een leerkracht;
  • met een leerling;
  • met een ouder;
  • met de directie;
  • tussen leerkrachten;
  • tussen leerlingen;
  • tussen ouders,

dan kan er een beroep gedaan worden op de contactpersoon. De contactpersoon van onze school is: mevr. Ineke Molier, bereikbaar op: 010-434 7904

Wanneer u er op school niet uitkomt, mag u uw klacht ook indienen bij het bestuur van de stichting: Juliet van der Lugt, bereikbaar via: 010-5910581

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van onze school heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij deze vertrouwenspersoon kunt u terecht voor bovengenoemde zaken maar ook bij vermoedens van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en fysiek of psychisch geweld. Wanneer een gesprek met de school en/of ons contactpersoon naar uw mening niet tot resultaten leidt kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon, mevr. A. Groen, is bereikbaar via 010-4071993 en a.groen @cedgroep.nl.

Vertrouwensinspecteur

De inspectie van onderwijs heeft een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over:seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook voor signalen betreffende discriminatie, onverdraagzaamheid fundamentalisme, radicalisering,extremisme en dergelijke kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. Iedereen op school die geconfronteerd wordt met dergelijke zaken kan contact opnemen met de contactpersonen, de vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief bereikbaar tel: 0900-1113111.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc). De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

Gegevens Landelijke Klachtencommissie:

Gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030 2809590
Fax: 030 2809591
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

 

<  terug naar informatie