Onderstaande punten beschrijven het gedrag dat we van u als ouder en/of verzorger verwachten.

 • U onderschrijft de inhoud en de uitgangspunten van het openbaar kindcentrum zoals beschreven in het boekje van het kindcentrum. Indien nodig vraagt u om toelichting van informatie uit het boekje. Dit betekent ook dat alle kinderen meedoen aan de activiteiten die voor hun groep aan de orde zijn.
 • U respecteert de identiteit van het kindcentrum, zoals beschreven in het boekje.
 • Binnen het kindcentrum gaan we beleefd en respectvol met elkaar om. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor een veilig en leefbaar kindcentrum.
 • Gebruik van bedreigingen of geweld (verbaal en fysiek) wordt door ons sterk afgekeurd. Wij overwegen per geval welke maatregelen we hiervoor treffen.
 • U toont belangstelling voor uw kind(eren) door op gesprekken en ouderavonden te komen.
 • Bij afwezigheid van uw kind meldt u dat vóór aanvang. Hierbij houdt u zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie aangevraagd.
 • Wanneer uw kind(eren) regelmatig te laat of afwezig is/zijn (3x per maand), wordt u uitgenodigd voor een gesprek om dit toe te lichten. Bij herhaling wordt u uitgenodigd door de directie voor een gesprek. Hierin wordt de procedure besproken wanneer er geen verbetering optreedt.
 • Bezoek aan externe hulpverleners (bv. arts, dokter, gemeente) vindt zoveel mogelijk buiten de schooltijden plaats.
 • U zorgt ervoor dat uw kind(eren) tijdig in de groep aanwezig is (zijn).
 • Wijzigingen in de gegevens bij inschrijving worden z.s.m. doorgegeven aan het kindcentrum. De administratrice verwerkt deze wijzigingen ,zodat de administratie up-to-date blijft.
 • Leer- of gedragsproblemen, problemen in de huissituatie of andere belangrijke informatie voor het kindcentrum wordt zo snel mogelijk besproken met de groepsleerkracht/pedagogisch medewerker.
 • Vragen, opmerkingen, kritiek of klachten kunt u altijd bij ons kwijt. Wij verwachten dat u dit doet bij de directbetrokkenen in een persoonlijk gesprek (evt. met aanwezigheid van directie). Het doel is altijd om te komen tot een oplossing naar tevredenheid van alle partijen. Dit wordt niet in aanwezigheid van andere ouders of kinderen gedaan.
 • Afspraken worden nagekomen, vertrouwelijke informatie wordt niet gedeeld met derden.