Vanuit de overheid wordt er gewezen op het belang om in peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs gericht te sturen op ontwikkelingsstimulering (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De accenten liggen op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling: de basis van het functioneren gedurende de schoolloopbaan. Geschoolde medewerkers werken, samen met de gemeente Vlaardingen, aan een goed aanbod.

Ons programma

De peuterspeelzalen werken met Peuterplein. Dit is de voorloper van Kleuterplein, het programma dat gebruikt wordt in de groepen 1 en 2. Hierdoor is er een doorgaande lijn op het gebied van opbrengstgericht werken.

Een gezamenlijk woordenschatprogramma voor de peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 is het programma Het Ei van Columbus (LOGO 3000). In dit programma krijgen de kinderen 3000 woorden aangeboden.

In de peuter- en kleutergroepen wordt op een speelse manier geleerd, werkend vanuit hoeken (bv. themahoek, huishoek, bouwhoek, lees/schrijfhoek, zand/watertafel), werktafels en kringen.

Ouders zijn belangrijk

Voor het succes van dit VVE programma hebben ouders een belangrijke rol.

  • Bij binnenkomst in de groepen kunt u met uw kind een spelletje, boekje, puzzel, werkje doen. Samen spelen, samen doen is belangrijk!
  • In de ouderkamer worden workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd waar uw aanwezigheid gewenst is.
  • Ouders van peuters die een VVE indicatie hebben gekregen vanuit het consultatiebureau (en via de bekostiging vanuit de gemeente 4 dagdelen gebruik mogen maken van de peuterspeelzaal óf gebruik maken van subsidie voor de dagopvang) worden verwacht op de bijeenkomsten verzorgd vanuit AanZet.

Tijden peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen zijn geopend van 8:30 tot 12:30 uur.